Xogururinta barnaamijka Dhiirigelinta Wadada Hoose ee SR 99

Hel tigidhkaaga istiikarka ah ee bilaashka ah ee Good To Go! adoo buuxinayo xogururintan hoose

Hal tigidh istiikar ah oo bilaash ah qofkiiba inta ayna kaa dhammaan qaado

 1. Hadda ma isticmaashaa ama ma qorshaynaysaa in aad isticmaasho waddada hoose ee SR 99?
  • Haa
  • Maya
 2. Hadda sideed u isticmaashaa, ama u qorshaynaysaa in aad isticmaasho waddada hoose ee SR 99?
  • Shaqo ku aadid/tagid
  • Socdaalada raaxaysiga ah
  • Wax Kale ____________
 3. Ma isticmaashaa xarumo bixinta qarashka oo kale gobolka Washington? Haday jirto, waa kuwee?
  • Buundada SR 520
  • Haadadka Kharashka Waddada Degdegga ah ee I-405
  • Haadadka SR 167 HOT
   Hadii aad isticmaasho haadadka kharashka waddada degdegga ah ee I-405 iyo/ama haadadka SR 167 HOT, halka dadka isla kiraysta gaariga ay ku safraan qarashka waddada oon laga qaadin iyadoo tirada saxda ah ee dadka ay gaariga saaran tahay, waa in aad tixgelisaa in aad hesho Flex Pass. Hadii aad ku dhagsato tigidhka istiikarka ah gaarigaaga, mar waliba qarash waddeed baa lagugu dalici marka aad isticmaalaysid I-405 iyo SR 167, ayadoon la eegayn tirada dadka gaarigaaga saaran. Hadii aad jeceshahay ikhtiyaarka ah in aad ku safarto iyadoon lagaa qaadin qarashka jidhka gaari la isla kiraystay ahaan waddada I-405 ama SR 167, waxaad u baahnaan Flex Pass. Hadaad ku safartid I-405 gaari la isla kiraystay ama mooto ahaan, waxaad heli kartaa Flex Pass oo bilaash ah ee intayna kaa dhammaan hore u qaado.
  • SR 16 Tacoma Narrows Bridge
  • Ma isticmaalo wax kale oo ah qarashka waddada xarumaha gobolka Washington
 4. Ma ogayd in dhammaan tigidhada Good To Go! ay ka shaqeeyaan dhammaan xarumaha qarashka waddada Gobolka Washington?
  • Haa
  • Maya, hadda se waan ogahay!
 5. Ma ogayd in kaliya hal tigidh Good To Go! ah aad gaarigii u yeelan kartid? Hadaad haysato ka badan hal tigidh, waxaa laguugu soo dalici qarashka tigidh waliba. Waxaad u baahnaan tigidhka istiikarka ah inaad ku dhajiso muraayadda hore ee gaarigaaga rakaabka mana u kala badali kartid gawaariga istiikarkan. Hadaad mooto leedahay waxaad u baahantahay tigidhka mootada.
  • Haa
  • Maya, hadda se waan ogahay!
 6. Ma leedahay akoon Good To Go! ah?
  • Haa
   i. Markaad heshid tigidhkaaga istiikarka ah, waxaad u baahantahay in aad ka shaqaysiisaa adoo ku biiranayo akoonkaaga.
  • Maya, hadda se waan ogahay!
   i. Ma fahansantahy inay waajib tahay in aad furato akoon Good To Go! ah kuna xadho tigidhkaaga istiikarka ah ee bilaashka ah si uu ugu shaqeeyo waddada hoose ee SR 99 iyo xarumaha kale ee qarashka waddada ee Washington? Hadaad isku xariirin waydo tigidhkaaga bilaashka ah iyo akoonkaaga, waxaad bixin $2 oo dheeri ah safar waliba oo waxa biilka laguugu soo diri boostada.
 7. Xaggeen kuugu soo dirnaa tigidhkaaga Istiikarka ah ee bilaashka ah ee Good To Go!?
  Magaca Hore ____________
  Magaca Dambe ____________
  Waddada ____________
  Waddada 2 (Qolalka, Abaarmenka) ____________
  Magaalada ____________
  Gobolka ____________
  ZIP ____________
  Imeelka ____________