Vietnamese - Chuẩn bị Sẵn sàng: giai đoạn đóng SR 99 ba tuần bắt đầu ngày 11 tháng 01 năm 2019

Vietnamese - Các phương án đi lại thay thế trong khoảng ba tuần SR 99 bị đóng

Chuẩn bị Sẵn sàng: giai đoạn đóng SR 99 ba tuần bắt đầu ngày 11 tháng 01 năm 2019

Điều gì: Đóng SR 99 ba tuần và ảnh hưởng giao thông lên tới sáu tuần

Khi đường hầm SR 99 mới sẵn sàng mở, WSDOT sẽ cần phải đóng xa lộ trong khoảng ba tuần để bố trí lại SR 99 dẫn vào đường hầm. Việc đóng đường sẽ kéo dài từ đoạn cuối phía nam của Đường Hầm Battery Street đến Cầu West Seattle. Có thể phải đóng bổ sung các đoạn đường dẫn thêm tới ba tuần trước và sau giai đoạn đóng đường ba tuần.

Tất cả các đường dẫn vào và ra khỏi SR 99 sẽ đóng ở giữa Cầu West Seattle và Đường hầm Battery Street. Các đường dẫn vào và ra tại Western Avenue vẫn mở trong thời gian đóng đường.


Một tuần trước khi đóng đường

Una semana antes de la clausura

Các đường dẫn ở đầu phía nam nối tới I-5 và I-90 sẽ đóng khoảng một tuần trước khi đóng toàn bộ đường.

Một đến hai tuần sau khi đóng đường

De una a dos semanas después de la clausura

Sau khi mở đường hầm SR 99 mới thì đường dẫn ra hướng về phía bắc tới khu trung tâm vẫn tiếp tục đóng thêm tối đa hai tuần.

Tại sao chúng tôi phải đóng xa lộ?

Đoạn nối hiện tại của SR 99 gần các sân vận động chỉ là tạm thời, cho phép giao thông chạy qua khu vực hiện đang xây dựng. Các đội thi công phải làm việc trong khu vực nối này để nối SR 99 với đường hầm mới. Việc đóng đường là không thể tránh khỏi vì khối lượng công việc liên quan để bố trí lại SR 99 là rất lớn. Các đồ họa dưới đây hiển thị SR 99 hôm nay (vàng) và các khu vực công trường trong thời gian đóng đường (cam).

SR 99 current path and workzone